نشست راهکارهای استفاده از آبهای دریایی جهت تامین آب مورد نياز کشور