کارگاه منطقه ای چالشهای زيست محيطی منطقه خليج فارس و دريای عمان با رويکرد مديريت توسعه پايدار

(Regional workshop on Environmental challenges of ROPME Sea Area with Sustainable Management Approach)