سومین مدرسه ی زمستانه: سیستم های انرژی، تاب آوری و تغییر اقلیم


احتراما سومین مدرسه ی زمستانه با همکاری 5 دانشگاه صنعتی برتر ایران و انجمن متخصصان محیط زیست ایران برگزار می کند: سیستم های انرژی تاب آوری و تغییر اقلیم
28 و 29 بهمن ماه 1399