برنامه سخنرانی علمی در سالن کنفرانس دانشکده محيط زيست و انرژی دانشگاه آزاد