سمينار احداث نيروگاه فتوولتائيک در مدار 36000 کيلومتری زمين و تامين برق رايگان مورد نياز مردم ايران، با استفاده از کوانتوم داتها