نشست علمی: تاب‌آوری شهری و زیرساخت‌های پایدار (حضوری و مجازی)

Urban Resilience and Sustainable Infrastructure