پوستر بیست و پنجمین همایش ملی منطقه ای انجمن متخصصان محیط زیست