پوستر مسابقه نقاشی و عکس بيست و سومين همايش ملی انجمن متخصصان محيط زيست و سيزدهمين جشنواره توسعه سبز