پوستر ارسال مقالات بيست و دومين همايش ملی انجمن متخصصان محيط زيست و دوازدهمين جشنواره توسعه سبز