آئین نامه عضویت انجمن متخصصان محیط  زیست ایران

 

ماده (1)-  انجمن متخصصان محیط زیست ایران به عنوان یک مؤسسه علمی مردم نهاد و متکی بر تخصص زیست محیطی با هدف جلب همکاری و مشارکت دانش پژوهان و کارشناسان برای حفظ و حمایت از محیط زیست کشور زمینه ی مناسب برای فعالیت  متخصصان در حوزه محیط زیست را از طریق عضویت در این نهاد علمی مردمی بر اساس مقررات این آئین نامه فراهم می نماید:

ماده (2)- هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای تخصص در یکی از رشته های محیط زیست یا علوم و فنون مرتبط با آن بوده و علاقمند به همکاری و فعالیت در انجمن متخصصان محیط زیست ایران ( که در این آئین نامه انجمن نامیده می شود) باشد می تواند به عضویت انجمن درآید.

فصل اول: عضویت اشخاص حقیقی

ماده (3)- عضویت اشخاص حقیقی در انجمن به صورت های زیر می باشد:

الف- عضویت افتخاری

شخصیت های برجسته ایرانی یا خارجی که مقام علمی و اجرائی آنان در زمینه ی محیط زیست حائز اهمیت بوده و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نمایند با تصویب هیأت مدیره به عضویت افتخاری انجمن در می آیند.

ب- عضویت پیوسته

کلیه افراد علاقمند به عضویت در انجمن که دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های گوناگون در زمینه ی محیط زیست و یا رشته های مرتبط با آن بوده و یا سابقه ی فعالیت های علمی و اجرائی در این زمینه داشته باشند به عنوان عضو پیوسته پذیرفته می شوند. اعضای پیوسته مجاز به شرکت در مجامع عمومی انجمن با برخورداری از حق رأی هستند.

ج- عضویت دانشجویی

دانشجویانی که در انواع رشته های محیط زیست و مرتبط با آن به تحصیل اشتغال دارند می توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند. اینگونه دانشجویان پس از فارغ التحصیلی و اخذ مدرک مربوط در صورت تمایل می توانند به عضویت پیوسته تبدیل وضعیت پیدا کنند.

ماده (4)- کسانی که به عضویت انجمن در می آیند علاوه بر اینکه به مسئولیت اجتماعی و وظیفه ی انسانی خود در قبال حمایت از محیط زیست عمل می کنند، می توانند به میزان مشارکت و فعالیت خود از فرصت ها و امکانات انجمن به شرح زیر برخوردار شوند:

الف- شرکت در کارگاه های آموزشی و یا دوره های تخصصی زیست محیطی کوتاه مدت با استفاده از تخفیف ویژه که میزان آن توسط هیأت مدیره برای هر دوره تعیین می شود.

ب- شرکت در همایش ها، کنفرانس های ملی ، منطقه ای و بین المللی که در ایران برگزار می شود با معرفی انجمن. در مورد همایش هائی که توسط انجمن برگزار می شود، اعضاء از تخفیف مناسب برخوردار خواهند شد.

ج- امکان حضور و مشارکت در بازدید ها از مراکز علمی، تحقیقاتی و نمایشگاه های زیست محیطی با تصویب یا معرفی انجمن

د- اطلاع از رویدادهای مهم جهانی، منطقه ای و داخلی کشور در موضوعات محیط زیست و توسعه پایدار از طریق دسترسی برای اعضاء

ه- امکان همکاری در اجرای پروژه های زیست محیطی انجمن

و- تقدیر و اهداء جوایز مناسب برای دانشجویان ممتاز در حوزه محیط زیست

ماده (5)- حق عضویت

اشخاص حقیقی که به عضویت انجمن در می آیند سالانه مبلغی به شرح زیر به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد:

1-      اعضای پیوسته سالانه پانصد هزار ریال

2-      اعضای دانشجویی سالانه دویست هزار ریال

تبصره یک- اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

تبصره دو- مبالغ حق عضویت هر...دو...سال یکبار توسط هیأت مدیره انجمن مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

ماده (6)- مدارک لازم برای عضویت

-          تکمیل و امضاء فرم درخواست عضویت به همراه دو قطعه عکس 4X3 رنگی از متقاضی

-          ارائه هر نوع مدرک معتبر مبنی بر داشتن تحصیلات دانشگاهی در رشته محیط زیست و یا رشته های مرتیط و یا داشتن تجربه و فعالیت اجرائی با حفاظت محیط زیست در داخل یا خارج کشور

-          کپی کارت دانشجوئی در مورد دانشجویان (عضویت دانشجویی)

-          ارائه رسید یا هر نوع فیش بانکی دال بر پرداخت حق عضویت

حق عضویت باید به حساب جاری شماره 0105749903001 بنام انجمن متخصصان محیط زیست ایران نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات  کد 1017 پرداخت شود.

متقاضیان می توانند امور ثبت نام را از طریق سایت انجمن انجام دهند.

فصل دوم- عضویت اشخاص حقوقی   

ماده (7)- اشخاص حقوقی غیر دولتی از قبیل شرکت ها، مؤسسات، سازمان های غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد که فعالیت آن ها در حوزه حفاظت از محیط زیست بوده و یا به نوعی مرتبط با محیط زیست باشند، می توانند به عضویت انجمن در آیند.

ماده (8)-اعضاء حقوقی می توانند علاوه بر مشارکت در برنامه های عمومی انجمن، با تعیین نماینده در جلسات مجامع عمومی با داشتن حق رای شرکت نمایند. نمایندۀ رسمی عضو حقوقی بشرط دارا بودن شرایط عضویت شخص حقیقی مندرج در ماده 2 این آیین نامه و با تصویب هیات مدیره می تواند متقاضی عضویت در هیات مدیره گردد.

ماده (9)- خدمات قابل ارایه به اعضاء حقوقی به دو صورت نوع اول و نوع دوم می باشد

ماده (10)- اعضای حقوقی که تمایل به استفاده از خدمات نوع اول داشته باشند از امکانات زیر بهره مند می شوند:

-          دریافت نشریات و اطلاعات انجمن بصورت رایگان

-          امکان بهره گیری از فهرست شبکه شرکت های مشاوره زیست محیطی بصورت رایگان

-          چاپ اخبار و فعالیت های عضو در خبرنامه ها و نشریات انجمن بصورت رایگان

-          امکان تبلیغ و قراردادن لینک عضو بروی وب سایت انجمن بصورت رایگان

-          پذیرش عضویت کارکنان عضو در انجمن با تخفیف (70) درصد حق عضویت سالیانه

-          تخفیف (50) درصد برای حداکثر 10 نفر از افراد معرفی شده توسط عضو حقوقی جهت شرکت در سمینارها، همایش ها و کارگاه های آموزشی

-          برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی توسط انجمن با تخفیف (30) درصد در محل سازمان عضو حقوقی

-          امکان همکاری مشترک در اجرای پروژه ها و طرح های زیست محیطی با توافق طرفین

-          امکان همکاری و مشارکت در برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و همایش های ملی، منطقه ای و بین المللی

ماده (11)- حق عضویت سالیانه اعضای حقوقی متقاضی استفاده از خدمات نوع اول در انجمــن مبلغ40000000 (چهل میلیــون) ریــال می باشد.

ماده (12)- آندسته از اعضای حقوقی که تمایل به استفاده از خدمات نوع دوم داشته باشند از امکانات زیر بهره مند خواهند شد:

-          امکان بهره گیری از فهرست شبکه شرکت های مشاوره زیست محیطی بصورت رایگان

-          امکان تبلیغ و قراردادن لینک عضو بروی وب سایت انجمن بصورت رایگان

-          دریافت نشریات انجمن با 50 درصد تخقیق

-          چاپ اخبار و فعالیت های عضو در خبرنامه ها و نشریات انجمن با چهل (40) درصد تخفیف

-          پذیرش و ثبت نام کارکنان عضو حقوقی به عنوان اعضاء حقیقی انجمن با (30) درصد تخفیف

-          تخفیف (15) درصدی برای حداکثر 5 نفر از افراد معرفی شده توسط عضو جهت حضور و مشارکت در کنفرانس ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی انجمن

-          تخفیف (10) درصدی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی یا دوره های تخصصی زیست محیطی توسط انجمن در محل سازمان عضو حقوقی

-          امکان همکاری و مشارکت در برگزاری سمینارها و همایش های ملی، منطقع ای و بین المللی

-          امکان همکاری با انجمن در اجرای پروژه ها ی زیست محیطی و مطالعاتی طبق توافق طرفین

ماده (13)- حق عضویت سالیانه ی اعضای حقوقی متقاضی استفاده از خدمات نوع دوم در انجمن مبلغ 25000000 (بیست و پنج میلیون) ریال می باشد.

ماده (14)- مدارک لازم برای ثبت نام اعضای حقوقی اعم از نوع اول و دوم عبارتست از:

1-      تکمیل و ارائه فرم درخواست عضویت ویژه اشخاص حقوقی و یا ارائه نامه ای با مشخصات کامل عضو مبنی بر درخواست عضویت و همکاری با انجمن

2-      تصویر مدارک ثبت رسمی متقاضی در مراجع ذیربط از قبیل ثبت شرکت ها، وزارت کشور، وزارت علوم و سازمان حفاظت محیط زیست

3-      رسید بانکی یا هر نوع رسید معتبر مالی مبنی بر پرداخت حق عضویت به حساب جاری شماره ی 0105749903001 انجمن، نزد شعبه ی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی کد 1017

متقاضیان می توانند ثبت نامه عضویت در انجمن را از طریق سایت انجمن بعمل آورند

فصل سوم- سایر موارد

ماده (15)- در خروج و یا لغو عضویت

الف- هر عضو انجمن اعم از حقیقی یا حقوقی که تمایل به خروج از انجمن داشته باشد می تواند با ده روز اعلام قبلی از عضویت در انجمن انصرافدهد در اینصورت ضمن پرداخت حق عضویت تا زمان انصراف و اعاده کارت عضویت، رابطه عضو با انجمن می شود.

ب-هیات مدیره انجمن می تواند هر عضو اعم از حقیقی و حقوقی را که در جهت خلاف منافع و مصالح انجمن اقدام نموده و یا با اتخاذ سیاست ها، اقدامات ضد زیست محیطی مبادرت به رفتاری نماید که شئونات و اعتبار انجمن را خدشه دار نماید، با اخطار کتبی از انجمن اخراج و عضویت وی را لغو نماید و در صورتی که تخلفات عضو به تشخیص هیات مدیره خفیف یا ناشی از اشتباه باشد عضویت وی را برای مدتی تعلیق نماید.

ماده (16)- این آئین نامه در جلسه ی مورخ 7/3/1393 هیأت مدیره انجمن به تصویب رسیده و سپس در جلسه مورخ 29/5/93 اصلاح گردید.