کارگاه مدلسازی آلودگی هوا


جهت ثبت نام : اسم و فامیل، شماره ی موبایل و فیش واریزی خود (به شماره حساب ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۱۹۶۴۳ انجمن متخصصان محیط زیست ایران) را به آدرس ایمیل [email protected] و عنوان کارگاه مدلسازی آلودگی ارسال نمایید.