برگزاری نشست ارزیابی سند چشم انداز، سیاستها و برنامه های توسعه منابع طبیعی و جنگلها بصورت غیر حضوری


با توجه به برگزاری نشست فوق بصورت غیر حضوری، لطفا با آدرس لینک زیر وارد نشست شوید:
https://lms5.srbiau.ac.ir/neshastemohitezist