پوستر اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست